آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

نه نامزد برای یک کرسی 21 جدی|دی 1396

 

کمیتۀ گزینش سرانجام از نه نامزد کرسی ریاست کمیسیون انتخابات امتحان گرفت. در فهرست افراد واجد شرایط نام این اشخاص به چشم می‌خورد:

عبدالقادر زازی وطندوست دبیر مجلس نماینده‌گان، نورمحمد نور سخنگوی پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، غلام‌شاه عادل علیزایی، سیدحفیظ‌الله هاشمی سردبیر مجلس سنا، پوپل حبیبی، احمدشاه زمانزی رییس مالی و اداری وزارت دفاع، اول‌الرحمان رودوال رییس کمیسیون انتخابات کابل، محمداسماعیل سهاک معاون ملکی فرماندهی تحصیلات عالی رهبری پولیس و عبدالحسیب لطیفی.

کمیتۀ گزینش باید از میان این افراد، سه نفر را به ارگ ریاست جمهوری معرفی کند. بر اساس مادۀ 16 قانون انتخابات، کرسی خالی در کمیسیون مستقل انتخابات باید توسط شخصی اشغال شود که از همان قوم و همان جنس فرد قبلی ـ مستعفی یا عزل شده ـ باشد.