چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

بودجۀ سال 1397 تصویب شد 27 جدی|دی 1396

 

مجلس نماینده‌گان پس از گفت‌وگوهای زیاد در بارۀ طرح بودجۀ سال مالی 1397 خورشیدی این طرح را با افزايش ١٧ ميليارد افغانى در بودجۀ توسعه‌یی، پس از رأی‌گیری به استثنای 30 کارت سرخ با اکثریت آرا تصويب کرد.

مجموع بودجۀ ملی سال مالی 1397 خورشیدی 377 میلیارد افغانی است که حدود 266 میلیارد آن به بودجۀ عادی و حدود 110میلیارد دیگر آن به بودجۀ توسعه‌یی اختصاص یافته است.

صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در نشست‌های کمیسیون‌های مجلس هم اکثریت اعضا به بودجه رأی تایید داده‌اند.

به گفتۀ آقای عثمانی، تعداد اداره‌هايى که براى آنها پول اوپراتيفى در نظر گرفته شده بود، از 10 به 6 اداره تقليل يافته و پول کود احتياطى از 56  ميليارد به 54 ميليارد افغانى کاهش يافته است.

آقای عثمانی می‌افزاید که امسال در بودجه توسعه‌یی 14 میلیارد کسر وجود دارد.

به گفتۀ آقای عثمانی، 161 ميليارد افغانى بودجۀ سال مالی 1397 از عوايد داخلى و متباقى از کمک‌هاى جامعۀ جهانى تأمین مى‌شود.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان این بودجه را غیر متوازن عنوان می‌کنند و می‌گویند که بیشتر پروژههای توسعه‌یی نیمه‌کارۀ سال‌های 1395 و 1396 خورشیدی در سند بودجه کنونی جا داده نشده است.

آنان مدعی اند که کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان با حکومت معامله کرده است.

اما اکلیل حکیمی، وزیر مالیه می‌گوید، بودجۀ سال مالی 1397 خورشیدی مطابق معیارهای جهانی ساخته شده و در این بودجه توازن نیز در نظر گرفته شده است.

به گفتۀ وزیر مالیه، 80 درصد پروژههای توسعه‌یی ناتمام شامل بودجه شده است و 20 درصد دیگرشان پس از ارزیابی اقتصادی از سوی نهادهای کمک‌کننده تمویل و تکمیل می‌شوند.

بودجۀ سال 1397 خورشیدی حدود یک‌ماه پیش به دلایل آنچه که اعضای مجلس نماینده‌گان نبود توازن میان ولایات، شامل ساختن واحدهای اداری غیر تصویب شده و ایجاد بست‌های غیر ضروری برای برخی اداره‌ها عنوان کرده بودند، از سوی این مجلس رد شد.