چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

گشایش نخستین واحد طی مراحل گمرکی 5 دلو|بهمن 1396

 

نخستین مرکز طی مراحل گمرکی به کمک ادارۀ توسعه جهانی ایالات متحدۀ آمریکا در افغانستان در فرودگاه کابل گیشایش یافت.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت؛ گشایش این مرکز را گامی بزرگ در بخش تقویت صادرات افغانستان و تشویق تولیدکنندهگان داخلی میداند و می‌گوید که ایجاد مرکز واحد طی مراحل گمرکی برای ایجاد سهولتها در بخش خصوصی بسیار ارزنده است.

به گفتۀ رییس اجرایی، ایجاد این واحد به گونۀ مستقیم بر وضعیت باغداران و تولید کنندهگان داخلی اثر مثبت خواهد داشت.

جان بس، سفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نیز هنگام گشایش این واحد می‌گوید، مرکز واحد طی مراحل گمرکی نه تنها سبب افزایش صادرات میشود، بل یک تصویر مثبت از افغانستان به جهان میدهد. به گفتۀ سفیر آمریکا پیش از این کالاهای افغانستان به نام کشورهای دیگر قاچاق می‌شد، اما اکنون این واحد در کنار افزایش صادرات تصویر خوبی نیز از افغانستان به جهانیان می‌دهد.

ایجاد مرکز واحد طی مراحل گمرکی یکی از عناصر مهم و کلیدی راهبرد عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت است که با سرعت بخشیدن روند صادرات و گمرکات، از مشکلات صادر کننده‌گان کاسته و سبب تسهیل هرچه بیشتر صادرات میشود.