چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

شنبۀ خونین و تأثیرات منفی آن بر بازار کار پایتخت 15 دلو|بهمن 1396

 

پس از رویداد شنبۀ خونین کابل خواستم سری بزنم به بازار و از وضعیت کاروبار و بازار فروشنده‌گان گزارشی تهیه کنم. در منطقۀ شهرنو کابل که دکان‌هایی با زرق‌وبرق بیشتری دارد رفتم و اینجا کم‌تر کسانی به چشم می‌رسند که برای خرید آمده باشند؛ دکانداران هم از سردی بازار در گوشه‌یی گردهم جمع شده‌اند.

شهرنو در شمال‌غرب کابل یکی از مکان‌های پُر جنب‌وجوش پایتخت به شمار میرود که در این محل بازارهای بزرگ بازرگانی، دکان‌های رخت‌فروشی و عتیقه‌فروشی، نماینده‌گی بانکهای خصوصی، برخی شرکتهای مخابراتی، شرکتهای هواپیمایی، هوتل و رستورانتها موقعیت دارند.

اما تا دو هفتۀ پیش که روزانه هزاران تن برای خرید و گشتوگذار به این منطقه می‌آمدند، اکنون رفت‌وآمد در این منطقه به گونۀ چشم‌گیری کاهش یافته است.

برخی از دکانداران شهر نو در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گویند که پس از حملۀ انفجاری در چهاراهی صدارت رونق بازار و فروشات‌شان کاهش یافته است.

نثار احمد احرار، یک‌تن از دکانداران شهرنو کابل می‌گوید، پس از حملۀ اخیر کابل مردم احساس امنیت ندارند و از خانه‌های‌شان بیرون نمی‌شوند.

به گفتۀ این دکاندار، در 9 روز گذشته یک هزار افغانی هم فروشات نداشته‌اند.

سعید از دیگر دکانداران شهرنو کابل می‌گوید، در مقایسه با دو هفتۀ پیش کاروبارشان حدود 90 درصد کاهش یافته است. به گفتۀ این دکاندار، حملۀ انفجاری اخیر بر روان مردم تأثیر منفی گذاشته و از همین‌رو به ساده‌گی از خانه‌های‌شان بیرون نمی‌شوند.

برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که کاهش کاروبار در بازارهای بزرگ بازرگانی بر تمامی بخشها اثرهای منفی میگذارد و این کار ضربۀ محکمی بر پیکر اقتصاد کشور وارد میکند.

حسیبالله موحد، استاد دانشکدۀ اقتصاد در دانشگاه کابل میگوید، زمانی که خریدوفروش در بازارها کمرنگ شود، دادوستد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.

آقای موحد تأکید کرده میگوید که اگر امنیت به گونۀ درست تأمین نشود و جلو کاهش معاملات اقتصادی گرفته نشود، ادامۀ این کار کشور را به سوی بحران اقتصادی خواهد کشاند.

بر بنیاد آمارهای نخستین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان حملۀ انتحاری هفتۀ گذشته در کابل میلیونها دالر زیان بر بخش خصوصی وارد کرده است.

شماری از آگاهان اقتصاد آماده کردن بازارها، تأمین امنیت، فراهم ساختن تسهیلات، فراهم سازی زمینه های بیمه، ایجاد زیربناها و مصون بودن سرمایۀ مردم را از وظایف دولت در اقتصاد بازار میدانند و میگویند که امنیت و مصونیت سرمایه‌گذاران یکی از مکلفیت‌های دولت میباشد و باید این مکلفیت را به گونۀ درست انجام دهد.