چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

اعتصاب کاری صرافان سراسر افغانستان 18 دلو|بهمن 1396

 

صرافان سرتاسر کشور امروز در اعتراض به مقررۀ جدید بانک مرکزی اعتصاب کاری کردند.

قاضی میرافغان، رییس اتحادیۀ سراسری صرافان می‌گوید، مقررۀ جدید بانک مرکزی مانع کاروبار صرافان می‌شود و مسؤولان این بانک باید هرچه زودتر در آن بازنگری کنند.

ندادن جواز به صرافان جدید، منع صرافان از جمع‌آوری امانت‌های پولی، جلوگیری از دادن و گرفتن وام و گزارش‌دهی از معامله‌های پولی به بانک مرکزی شامل مقررۀ تازۀ این بانک است.

اما ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید، فعالیت‌های شماری از صرافان از جمله جمع‌آوری امانت‌های پولی، دادن وام و عدم گزارش‌دهی از معامله‌های پولی خلاف قانون بانک‌داری است.

به گفتۀ آقای هاشور، منع دادن جواز به صرافان جدید صرف در شهرهای بزرگ اجرا می‌شود و به صرافان دیگر ولایت‌ها جواز جدید داده می‌شود.

اتحادیۀ سراسری صرافان هشدار می‌دهد که اگر بانک مرکزی به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، دست به اعتراض گسترده خواهند زد. به گفتۀ مسؤولان اتحادیۀ سراسری صرافان، در سرتاسر کشور بیش از دوصد هزار صراف فعالیت می‌کنند که از این طریق به بیش از دو میلیون تن زمینۀ کار فراهم شده است.