چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

وزارت زراعت با زنان کشاورز کمک می‌کند 21 دلو|بهمن 1396

 

سال آینده برای رشد و توانمندسازی زنان در سکتور کشاورزی، بیش از 27 هزار باغچۀ خانه‌گی، 130 سبزخانه و 12 مرکز پروسس میوه ایجاد خواهد شد.

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری در دومین نشست توانمندسازی زنان در سکتور کشاورزی امروز می‌گوید، برای رشد زنان در سکتور کشاورزی گام‌های عملی برداشته خواهد شد.

آقای درانی، نقش زنان را در اقتصاد کشور مهم می‌داند و می‌گوید، سال آینده برای توانمندسازی زنان بیش از 17216 پرورشگاه مرغ و 100 واحد کشت و تولید سمارق/قارچ ایجاد خواهد شد و 600 صندوق زنبور عسل نیز توزیع می‌شود.

رولا غنی، بانوی نخست نیز در این نشست بر رشد و توانمندسازی زنان در سکتور کشاورزی تأکید می‌کند و می‌گوید، بیش از 66 درصد زنان در سکتور کشاورزی مشغول به کاراند.

دلبر نظری، وزیر امور زنان نبود منابع مالی و بانک کشاورزی برای زنان را از بزرگترین مشکلات بانوان می‌داند و می‌گوید، برای رشد کاروبار زنان، وزارت زراعت باید برنامه‌های موثری روی دست گیرد.

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند، زنان کشاورز در چند سال گذشته در بخش‌های مرغ‌داری، زنبورداری، پروسس میوه‌های تازه، ساخت سبزخانه‌ها و باغچه‌های خانه‌گی آموزش های لازم را فرا گرفته و درآمدهای خوبی از این راه‌ها داشته‌اند.