شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

لمسم کرد و لباسم خونی شد 16 حوت|اسفند 1396

مریم مهتر .  

گیتا: نوجوان بودم و همه‌ی دوستان و ‌هم‌صنفیانم پریود شدند؛ اما من نشدم.

روزی یکی از پسران کوچه از دور به من نزدیک شد و هر چه این‌سو و آن‌سو رفتم، خود را سر راهم قرار داد و سرانجام دست‌اش را کشید و بدنم را لمس کرد.

هنگامی که به خانه رسیدم، متوجه شدم که لباسم خونی شده است. وحشت تمام وجودم را گرفت؛ بلافاصله به حمام رفتم و دیدم که خون به ران‌هایم رسیده است.

فکر کردم این خونریزی به خاطر دست‌درازی آن پسرک بوده است. خودم را پاک کردم و با خود گفتم به زودی خوب خواهم شد.

اما روز بعد که از خواب برخاستم، خودم را غرق خون یافتم. سرانجام کل ماجرا را به مادرم گفتم و مادرم با خنده گفت: چون ترسیدی پریود شدی. این بسیار طبیعی است.

پس از صحبت با مادرم خیالم راحت شد و دیگر به قاعدگی فکر نکردم.