چهارشنبه / ١٣٩٦ / کب - ٢ / ٢٠١٨ کال / فبروری - ٢١

خونړۍ شنبې او د کابل ستړې اروا

د صدارت څلور لارې د لارویانو د ژوند او مرګ نکل د قربانیانو د کورنیو او د خونړۍ شنبې شاهدانو له روایته

٨ سلواغه ١٣٩٦