چهارشنبه / ١٣٩٦ / چنګاښ - ٧ / ٢٠١٧ کال / جون - ٢٨

افغانستان په یوه دقیقه کې


۴/۱۹/۲۰۱۷