چهارشنبه 1396 - ییل 2 - حوت|کیسیم / 2018 - فبروری 21 گه توغری

جمهور رییس اکثر تقنینی فرمانی اساسی قانون بیلن ضد
 ٢٣ سَنجه‌م|عقرب ١٣٩٦

 

بوگون کابلده قوشمه ییغین اوتکزگن حقوق دان‌لر و مدافعه وکیللر انجمنی ملازملری‌نینگ ایتیش‌لریچه جمهور ریس‌نینگ تقنینی فرمانلری‌دن اکثریسی اساسی قانون قریشی لیگی‌ده صادر بولگن.

حقوق دان‌لر انجمنی‌نینگ باشلیغی گل‌احمدمددزی جاری ییل‌ده جمهور ریس اساسی قانون گه قرشی 14 تقنینی فرمان چیقارگنینی معلوم قیلگن.

مددزی‌گه کوری جمهورریس ملی شورا بوش پیتی‌ده شاشیلینچ تقنینی فرمان چیقاریش گه حقلی، اما مالی صلاحیت‌لر بوندن استثنا لیگینی اورغوله‌گن.

اولر اکثری چیقاریلگن فرمانلر مالی ایکینینی ایته ایتگنلر.

مدافعه وکیل‌لر و حقون دانلر جمهو ریس قانون‌گه قرشی چیقارگن فرمانلرینی قیته‌ریب آلمه‌گن تقدیرده اولر ناراضلیک‌لری‌گه دوام بیریشلرینی اورغولیدیلر.

جمهور ریسلیک سرایی‌نینگ سوزچیسی شاه حسین مرتضوی، حقوق دان‌لرگپلرینی رد قیلیب، شورا بوش پیتلری‌ده تقنینی قانون چیقاریش جمهورریس حقی ایکنینی معلوم قیلگن.

انه شوحالده حقوق دان‌لر حاضرگی  و اوتگن جمهور ریس اساسی قانونگه قرشی تقنینی فرمان چیقاریب صلاحیت لریدن سوء استفاده قیلگنینی ایتگن‌لر.