شنبه 1397 - ییل 4 - ایکیم|حمل / 2018 - مارچ 24 گه توغری

باشیم ایله نیب کیتدی بیردن قره سم ایشتانیم هول بولگن ایکن
 ٢٣ حوت|کیسیم ١٣٩٦

 

نجلا: هیچ پیت ایسم‌دن چیقمیدی. انیق 13 یاشر ایدیم. صنفده اولتیرگن ایدیم، توستدن قارنیم تگی بیردنگه قتیغ آغیریققه اوچره‌دی؛ اوییراسمینی اصلا بیلمس ایدیم. صنفده استاد بار ایدی، تولغه‌نر ایدی یمان آغیریق توتگن ایدی، نهایت ایشتانیم هول بولگنینی بیلدیم. شاشیلیب صنفدن چیقدیم تشناب تمان کیتدیم. قان کوریش بیلن قاتیب قالدیم، قییرگه باریب، نیمه قیلیش‌نی بیلمسدیم.

اوشه‌کونی تیزده اوزیم‌نی اوییگه ییتکزدیم، ایشتانیم‌نی باشقه قیلدیم و نیچه ساعت اوخله‌دیم. اویقودن تورگنده اوزیمنی باشقچه حس قیلدیم؛ چرچب – هارگن ادیم، بوکه بیرنرسه اوزگرگن ایدی.

آی باشی‌نینگ آغریق دردینی جیم جیتلیک بیلن تجربه قیلدیم و هیچ کیمگه ایتیشگه جرئت قیلمه‌دیم؛ حتا آنم و آپم‌گه هم بیرنرسه‌دیمه‌دیم. باشقه‌لردن یاشیریب بیرار پیت کویلاک ایشتان یووردیم.

بیرارپیت آنه‌م باشقه عیاللرگه آی باشی حقیده صحبت قیلیش جریانی بیران نرسه بیلیش نیتیده اوزیم‌‍نی اولرگه یقینلشتیرردیم، بیراق اولر متوجه بولیب سوزلرینی کیسرایدی اولرگه کوره مین کوزی ییرتیغ بولردیم.

مینی قورقینچیم دوامی بار ایدی و نهایت بیرکون آپم ایشتانیم‌ده قان داغلرنی کوردی. اوشه آقشام میندن بیرنیچه ساعت سوزلشیمیزنی طلب قیلدی یریم ساعت بوحقده مین بیلمه‌گنلرنی بیلدیردی.

بو حقیقت بیلن تیزلیکده کیلیشیب آلیشیم بیلن هلی‌هم آی باشی پیت یخشی حس ایتمی‌من. کاشکی بونده‌ی نرسه بولمسه ایدی. کاشکی پیت اوشه 13 یاشیم‌ده تورسه ایدی.