پنج‌شنبه 28 جدی|دی 1396 برابر با 18 جنوری 2018

افغانستان در یک دقیقه (19 ثور/اردیبهشت)


متهم‌شدن وزیران معرفی شده از سوی ریاست اجرایی به فساد و قوم‌گرایی/هشدار به آغاز جنگی سخت؛ قدرت‌طلبی حکمتیار را آورد، نه صلح!/سربازان به امید نیروهای تازه‌نفس؛ چرخ‌بال‌ها در مناطق طالبان فرود آمدند