پنج‌شنبه 26 اسد|مرداد 1396 برابر با 17 آگست 2017

افغانستان در یک دقیقه (19 ثور/اردیبهشت)


متهم‌شدن وزیران معرفی شده از سوی ریاست اجرایی به فساد و قوم‌گرایی/هشدار به آغاز جنگی سخت؛ قدرت‌طلبی حکمتیار را آورد، نه صلح!/سربازان به امید نیروهای تازه‌نفس؛ چرخ‌بال‌ها در مناطق طالبان فرود آمدند