دوشنبه 1 عقرب|آبان 1396 برابر با 23 اکتوبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (21 ثور/اردیبهشت)


برخی اعضای مجلس: گفته‌های غنی بوی قومی می‌دهد/تنها 17 کارنت تیر، صادرات افغانستان در 4 سال گذشته/ادامۀ اعتصاب کارمندان تصدی مواد نفتی